Общински инсталации

Общините са изправени пред предизвикателството на демографски промени, инфраструктурни инвестиции и разходи за енергия. WELTEC BIOPOWER предлага интелигентни решения за обработка на органични отпадъци и утайки от пречиствателни инсталации.     

-    Управление на битови отпадъци    
Милиони тонове биологични отпадъци се озовават неизползвани на депата. От тях може да се добият огромни количества биогаз. Един тон биологичен отпадък би могъл да се превърне в около 600-800 KW. Това е достатъчна причина общините да въведат разделно събиране на отпадъците и да оползотворят тази енергия.    

-    Пречиствателни станции на битови отпадни води    
Високата енергийна консумация на пречиствателните инсталации поставя общините под сериозно напрежение. При непрекъснато нарастващите цени на енергията WELTEC BIOPOWER предлага решение за добиването на електроенергия, топлина и стабилизиране на утайката чрез преработването на утайката в биогазов ферментатор.