Индустриални инсталации

Конкретната пазарна ситуация в хранителната индустрия и повишените хигиенни изисквания водят до сериозни количества отпадъци от хранителната индустрия, които могат да се използват за производство на енергия. Енергийният потенциал на тези отпадъци все по-често попада в полезрението на бизнеса и общини.

Общински инсталации

Общините са изправени пред предизвикателството на демографски промени, инфраструктурни инвестиции и нарастващи разходи за енергия. WELTEC BIOPOWER предлага интелигентни решения за обработка на органични отпадъци и утайки от пречиствателни инсталации.


Инсталации в селското стопанствo

Преработката на материали от селското стопанство в биогазови инсталации от една страна е финансово изгодно – произвежда се електрическа и топлинна енергия, а от друга преработената биомаса е висококачествена натурална тор. Допълнителен екологичен положителен ефект е намаляването на парниковите газове.