Компютърно управление

Оптималното функциониране на биогазовата инсталация зависи от множество отделни фактори. За да се съгласуват всички тези фактори, WELTEC BIOPOWER интегрира в инсталацията централно управление, с което всички процеси могат да се управляват и контролират. Системите за управление се разработват за всяка инсталация индивидуално в зависимост от сложността й.

Централно управление 
Посредством централната система за управление и измерване всички основни функции в инсталациите на WELTEC се регистрират, анализират и контролират. Тази технология се основава на система, която е изпробвана от години в реален работен режим и е неразделна част от технологията на инсталациите.

Контрол на входните параметри 
Решаващо значение за оптималната работа на инсталацията е балансираното и съгласувано подаване на субстрати. Системата за управление гарантира, че субстратите се подават според изискванията и по този начин обемът на ферментатора се използва оптимално. За целта всички важни входни параметри като вид на субстрата, дневните подавани количества, времето на подаване се регистрират, записват и обработват.

Управление на помпи и бъркалки  
Автоматичното управление на помпите и бъркалките понижава разхода на работна сила необходима за експлоатацията на инсталацията и гарантира оптималното хомогенизиране на субстрата във ферментатора, поддържането на оптимална температура, оптималното подаване на субстрат като количество и времеви график и др.