Хигиенизация/ Пастьоризация

Биогазовите инсталации на WELTEC не са само за възобновяеми източници. 
В областта на битовите и промишлени отпадъци WELTEC BIOPOWER е реализирал оптимални решения в съответствие с Европейската директива (ЕО) 1774/2002. Хигиенизирането на субстрата започва след достигане на температура от 70о и затварянето на съда за хигиенизиране. Едва след изтичане на предписаното време се отварят изходните вентили и пастьоризирания субстрат посредством отделни помпи се отвежда в хигиенизираната зона. 
Цялостният процес се документира посредством управлението, така че по всяко време могат да се представя релевантни данни за температурата и продължителността на хигиенизирането. Всичките стойности за температурата и продължителността на хигиенизирането се записват в база данни. Тези инсталации се прилагат при обработката на отпадаци от кланици, млекопреработвателната индустрия, кухненски отпадаци, разделно събирани битови биоотпадъци и др.