Когенeрация

Когенрация
За да се преобразува произведеният в инсталацията биогаз в електрическа и топлинна енергия се използва когенерация (Combined Heat and Power – CHP). Тя превръща около 82% от енергийното съдържание на газа в полезна енергия, което е около два пъти повече от конвенционалните централи. WELTEC BIOPOWER интегрира подходящи решения за когенерация в проекта на инсталацията. В зависимост от конкретните условия на място когенерацията може да се монтира в сграда или външен контейнер. 

Производство на електрическа и топлинна енергия
Предлаганите от WELTEC BIOPOWER когенерации в зависимост от модела могат да произвеждат електрическа и топлинна енергия до няколко MW. Посредством синхронен генератор се произвежда електроенергия, която може да се продава на регионалното ЕРП.  
Отделящата се при производството на електрическа енергия  топлина се предава на отоплителната система посредством топлообменник на водното охлаждане на двигателя и като опция посредством топлообменник на отработените газове на двигателя. Излишната топлина може да се подаде към други външни консуматори, което увеличава ефективността на инсталацията.